Търсим да назначи Управител на Амбулатория

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р Д. СТАМАТОВ – ВАРНА ЕООД
ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:
Управител на Амбулатория- медицинския център за доболнична помощ

Изисквания към кандидатите:

 • 1.1.Да притежават образователно – квалификационна степен “магистър” по медицина, придобита основна специалност по “Акушерство и гинекология”;
 • 1.2.Да притежават квалификация по „Здравен мениджмънт”;
 • 1.3.Да имат най-малко 5 години трудов стаж като лекар;
 • 1.4. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.
 • 2. Необходими документи:
 • 2.1.Молба за кандидатстване за позицията;
 • 2.2.Дипломи за образователно – квалификационна степен – оригинал или нотариално- заверено копие;
 • 2.3.Нотариално заверено копие от трудова книжка или друг документ, удостоверяващ трудов стаж;
 • 2.4.Медицинско свидетелство;
 • 2.5.Свидетелство за съдимост;
 • 2.6.Автобиография /CV/.

За справки тел. 052/61 37 89. Документи за кандидатстване се приемат в сградата на „СБАГАЛ Проф. д-р Димитър Стаматов – Варна“ ЕООД, на адрес: 9000, гр. Варна, бул. Цар Освободител 150, ет. 1-ви, служител Човешки ресурси – Н. Балчева,