КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ

В „СБАГАЛ проф. д-р. Д. Стаматов – Варна“ ЕООД с помощта на работещите в нея лекари, други медицински и немедицински специалисти и помощен персонал, апаратурна окомплектованост и разкритите структури се осъществяват следните дейности:

Наименование на клиничните пътеки
КП 6 Грижи за здраво новородено дете
КП 5 Раждане
КП 4_1 Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания до 13 гест. с. включително
КП 4_2 Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания от 14 г. с. до 26 г.с. на плода
КП 2 Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск
КП 1 Стационарни грижи при бременност с повишен риск
КП 160 Нерадикално отстраняване на матката
КП 161 Радикално отстраняване на женски полови органи
КП 162 Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи
КП 3 Оперативни процедури за задържане на бременност
КП 163 Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи
КП 164 Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената
КП 165 Диагностични процедури и консервативно лечение на на токсо-инфекцизен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход
КП 166 Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената
КП 167 Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или парааортални и/или ингвинални) като самостоятелна интервенция или съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзентерация
КП 168 Високотехнологична асаистирана с робот гинекологична хирургия
КП 169 Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок
КП 170 Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването
КП 11 Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама
КП 9 Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест
КП 10 Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора степен на тежест
КП 7 Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест
КП 8 Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на тежест
КП 13 Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, първа степен на тежест
КП 14 Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, втора степен на тежест
КП 15_1 Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение на сърфактант, независимо от теглото
КП 15_2 Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно приложение на сърфактант, независимо от теглото

 

В случаите, когато пациентите не са здравноосигурени и постъпват за лечение по свой избор, или избират лекар/екип, то те заплащат оказаното им лечение по ценоразпис на болницата.

Чуждите граждани заплащат стойността на медицинската услуга по ценоразпис утвърден от управителят на болницата.

Заплащането на болничното лечение е в денят на изписването. Пациентът задължително попълва „Декларации за информирано съгласие за източника на заплащане и за реда на заплащане”.